POLÍTICA DE PRIVADESA

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA, com a responsable d’aquest lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per a garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

Qui és el responsable del tractament?

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA
PG RIBERA (DE), NUM. 11. 43500 TORTOSA – (TARRAGONA)
Correu electrònic: lacompanyiatortosa@gmail.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA tracta la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació que ha estat sol·licitada sobre l’oferta d’espectacles, festivals i/o altres activitats organitzades per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA i saber la vostra opinió respecte a la informació facilitada; així com gestionar l’enviament d’informació comercial d’altres ofertes de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA. Respecte a les dades per a la gestió d’informació, aquests es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Així mateix, les dades per a l’enviament d’informació comercial es conserven fins que manifesta la seva voluntat que siguin suprimits. Una altra finalitat seria l’ús d’imatges en les quals pugui aparèixer individualment o en grup que es poden realitzar durant els espectacles i/o activitats. Aquestes imatges es conserven fins que es manifesta la seva voluntat que siguin suprimides. També es tractaran les dades necessàries per a la gestió comercial i administrativa. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. Finalment, també es tractaran les seves dades per a controlar l’accés a les instal·lacions i activitats que vagi a realitzar i per a gestionar les dades que puguin ser exercitats relacionats amb la normativa de protecció de dades personals. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. No es tractaran les dades personals per a cap altra finalitat que les que s’hagin descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA tractarà també les dades dels tutors que autoritzin la assitència dels menors en els esdeveniments organitzats per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA a l’efecte de complir amb la normativa aplicable sobre aquest tema aquestes dades es conserven durant la durada de l’esdeveniment. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA tractarà les dades d’aquelles persones que efectuïn donacions econòmiques a l’organització als efectes de poder atendre correctament aquestes donacions als efectes també de controls d’aquestes donacions i de relació amb les entitats bancàries aquests es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA COMPANYIA no cedirà les seves dades a cap altre tercer, excepte per obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de Portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.

● Aquests drets podran ser exercitats a través de l’adreça lacompanyiatortosa@gmail.com.

● Finalment, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.